سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

محاسبات و نقشه های سازه های  بتنی مجتمع های مسکونی مهر به تصویب رسید.

کمیته فنی سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان  روز شنبه 30 مرداد ماه پس از بررسی تخصصی محاسبات و نقشه های سازه بتنی را مورد تایید قرارداد.
برای مجتمع های مسکونی مهر دزفول دو نوع سازه بتنی و پیچ مهره ای پیش بینی شده است که پس از چند نوبت بررسی سازه بتنی به تصوی برسد و  سازه پیچ و  مهر ه ای نیز در حال بررسی است.
علت انتخاب سازه های مذکور استفاده از وام 25 میلیون تومانی جهت ساخت واحدی مهر منطقه شهید جعفر زاده "مهر شهر "می باشد.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی