سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر دزفول (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومی اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر دزفول راس ساعت 9 شب روز پنج شنبه 15 دی ماه 1390 در محل مسجد حضرت مهدی(عج) واقع در کوی انقلاب خیابان هشتم تشکیل میشود. بدین وسیله از کلیه اعضای محترم اتحادیه تقاضا میشود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.

تذکرات:
1- طبق ماده 22 آیین نامه نحوه برگزاری مجامع هر یک از اعضا میتوانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می گردد، قرار گیرد.
2- طبق ماده 19 آیین نامه نحوه برگزاری مجامع در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تام الاختیاری (از میان اعضای تعاونی یا خارج آن) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید. تعداد آوا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
3- افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسان دارند، ظرف مدت یک هفته از زمان انتشار آگهی جهت ثبت نام و تکمیل فرم کاندیداتوری به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند.


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی