سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بدون عنوان

چهارشنبه 28 دی ماه 1390 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور کار تعیین اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل در کانون نظام مهندسی دزفول برگزار شد.
در این جلسه از 29 تعاونی حاضر، رای گیری به عمل آمد و اعضای اصلی و علی البدل به این صورت انتخاب شدند.
آقای عبدالرحیم طهرانی نژاد 23 رای
آقای عبدالعلی نیایش 20 رای
آقای شهرام قیصری 15 رای
آقای مسعود حسینی کیا 11 رای

بدین صورت آقایان عبدالرحیم طهرانی نژاد، عبدالعلی نیایش و شهرام قیصری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره اتحادیه و آقای مسعود حسینی کیا به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

مجمع اتحادیه- مهرشهر دزفول

مجمع اتحادیه- مهرشهر دزفول

مجمع اتحادیه- مهرشهر دزفول


ارسال شده در توسط سید محمد ساکبی